De Comité vum Konschthaus

Präsident: Jules Kremer

Sekretärin: Maggy Kremer-Clement

Trésorier: Jeannot Keiser

Memberen:
Jackel Damit-Dhaemen
Romy Frères
Gaby Liefgen-Schank
Sophie Kauthen

Oganisatioun vun de Coursen: Claudia Keiser